src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/police_car.jpg” alt=”police_car” width=”468″ height=”320″ class=”alignnone size-full wp-image-4914″ />

Dünyan?n en büyük ekonomisine sahip olan Amerika ayn? zamanda en çok suç i?lenen yerlerden bir tanesi. Dünyadaki neredeyse herkesin hayalindeki ülke olmay? ba?arayan rüyalar ülkesi Amerika’ya gitti?inizde karakola u?ramadan dönmeniz fazlas?yla güç. Ancak art?k New York polisleri i?leri daha kolay bir ?ekilde halledecekler. Yeni kullan?lacak olan polis arabalar? geçti?imiz gün tan?t?ld?.

ABD Suçla Mücadele Departman?’na göre, New York ?ehrinde y?lda 100 binden fazla suç i?leniyor. 7/24 çal??an polis ekipleri suç oran?n? azaltmak için teknolojinin nimetlerinden faydalan?yor. New York Polis Departman? 2014 senesinde göreve ba?layacak olan yeni polis arabalar? ile güven sa?layacak.

Ford marka otomobillerin polis güçlerine uyarlanmas? ile ortaya ç?kan bu arac?n içinde yok yok. Uydu takip sistemi, süper h?zl? internet ba?lant?s?, konumunda bulunan tüm mobese kameralar?na ba?lanabilmesi ve elektro ?ok dalgas? bu araçlar?n en belirgin özelliklerinden.

25 farkl? aç?ya bakan yüksek çözünürlüklü kameralar? ile an?nda yüz tan?ma ve ki?i özgeçmi?i görüntüleme sistemi ile yeni polis arabalar?n?n önünde hiçbir suç unsuru kanundan kaçamayacak. NYPD’nin bu tutumu di?er Amerikan eyaletlerine örnek nitelikte oldu?u söyleniyor.

ABD, hem savunma alan?nda hem de polis kuvvetlerinde son senede teknolojik alanda oldukça fazla yol katetti. Ülke, son olarak emniyet güçleri için öldürücü olmayan ama etkisiz hale getiren çok güçlü silahlar?n geli?tirilmesi konusu üzerinde çal???yor.


0 Yorumlar