src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/iwatch.jpg” alt=”iwatch” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4466″ />

Tahminimize göre uzun süredir Apple taraf?ndan üzerinde çal???lan iWatch için yeni bilgiler internete s?zd?r?ld?. Bir y?ldan uzun süredir bu cihaz? Apple’?n ç?karmas?n? bekliyoruz yaln?z Apple’?n böyle bir ?ey üretece?ini duyan yabanc? firmalar bu ak?ll? kol saatlerini ürettiler bile. Apple’?n internete s?zd?r?lan yeni bilgileri de ?irketin ne kadar kapsaml? dü?ündü?ünü ortaya koyuyor.

Analist David Hsieh, iWatch’un erkek ve kad?nlar için ayr? ayr? modellere sahip olaca??na dikkat çekti.

Display Search analisti Hsieh yapt??? aç?klamada Apple’?n iWatch’u cinsiyet ayr?m? gözeterek tasarlad???n? belirtti. Hsieh, erkekler için 1.7 inç’lik OLED ekrana sahip bir iWatch dü?ünen Apple’?n kad?nlar içinse daha 1.3 inç’lik daha küçük bir ekrana sahip iWatch tasarlad???n? kaydetti.

Apple e?ey Hsieh’in dedi?i ?ekilde cinsiyete göre iki farkl? kol saati geli?tirirse bu Apple için de bir ilk olacak.

Gelecek y?l kar??m?za ç?kmas? muhtemel iWatch bakal?m bu tip iki modele sahip olacak m??


0 Yorumlar