src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/lenovo.jpg” alt=”lenovo” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4463″ />

Ülkemize di?er lider bilgisayar markalar?na göre biraz daha geç girmi? olan Lenovo, sat?? de?erlerini yükseltiyor. Dünyan?n her yerinde oldu?u gibi Türkiye’de de bilgisayar pazar? h?zl? bir ?ekilde küçülmekte; ancak bu Lenovo’nun i?ine yaram?? gibi çünkü bir sene içerisinde yüzde 95 büyüyerek Türkiye’deki pazar paylar?n? yüzde 18.2’ye kadar ç?kard?lar.

Geli?tirdi?i yenilikçi teknolojileri, dinamik yap?s?, ki?isel ihtiyaçlar? en iyi ?ekilde analiz ederek ürünleri ve tasar?mlar? ile dikkat çeken Lenovo, IDC raporuna göre %17,7 pazar pay? ile dünyadaki liderli?ini sürdürürken, Türkiye’de de geçti?imiz y?l ba?latt??? yeniden yap?lanma stratejisinin sonucunda hem PC pazar?n?n hem de dizüstü bilgisayar pazar?n?n aç?k ara birincisi oldu.

Dünyan?n en büyük PC üreticisi Lenovo, dünya nüfusunun dörtte birini olu?turan en büyük yedi PC pazar?n?n be?inde pazar liderli?i elde etti. %17,7 rekor pazar pay? ile bir numaraya yerle?ti?i 2013/14 y?l? ikinci finansal çeyrek boyunca 9,8 milyar ABD dolar? çeyrek dönem geliri elde etti ve art arda 18 çeyrek boyunca pazar?n genelinden daha fazla büyüyen marka oldu. Çeyrek dönem boyunca dünyada her saniye 4 Lenovo ürünü sat?ld?.

Türkiye’nin de içinde bulundu?u EMEA bölgesinde pazar, %16 küçülürken, %15 pazar pay? ile ikincili?ini peki?tirdi. ?irketin “koru ve sald?r” stratejisini küresel ölçekte güçlü bir ?ekilde yürütmesi, yenilikçi ürün portföyü ve PC+ gelirlerinin artmas? bu ba?ar?y? beraberinde getirdi.

Dünyadaki istikrarl? ba?ar?s?n? Türkiye’de de sürdüren Lenovo, %11,3 oran?nda küçülen PC pazar?na ra?men y?ldan y?la %95,4 büyüyerek, %18,2 pazar pay?na ula?t? ve Türkiye’de pazar lideri oldu. Lenovo, Türkiye’de ayr?ca %11 küçülen dizüstü bilgisayar pazar?nda y?ldan y?la %95 büyüyerek, %23,6 pazar pay? ile liderli?e yerle?ti. Ayr?ca yine %11,8 küçülen masaüstü bilgisayar pazar?nda ise y?ldan y?la %111 büyüyerek 3.s?raya yerle?ti.

Lenovo, PC pazar?nda kazanm?? oldu?u liderli?in yan? s?ra, pazara sunal? henüz çok k?sa bir süre olmas?na ra?men, y?ldan y?la iki kat büyüyerek toplam i? hacminin %15’ini olu?turan PC+ alan?ndaki ürünleri ile ola?anüstü performans göstererek, PC+ ça??nda gelecek için güçlü bir temel olu?turmaya devam ediyor. Uzun y?llard?r yat?r?m yapt??? tablet, ak?ll? telefon, ak?ll? televizyon ve di?er ak?ll? mobil cihazlar? içeren PC+ pazar?ndaki büyümesi ile ad?ndan söz ettiren Lenovo, benimsemi? oldu?u yenilikçi yakla??m? ile liderli?ini koruyarak faaliyet alan?n? çe?itlendirmeye ve sektörü yönlendirmeye devam ediyor.


0 Yorumlar