src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/06/iwatch.jpg” alt=”iwatch” width=”450″ height=”331″ class=”alignnone size-full wp-image-5920″ />

Belki de iki senedir beklemekte oldu?umuz yeni nesil ak?ll? saat iWatch, halen ne resmi bir sat?? ne de tan?t?m gördü. ?nternete bilgiler s?zd?r?lmaya devam ederken gelen bilgilere göre iWatch ?u anda dünyan?n en ünlü sporcular? taraf?ndan test ediliyor. Dustin Brown ve Kobe Bryant gibi isimler taraf?ndan günlük hayat içerisinde kullan?larak test edilmekte olan iWatch’un ne zaman sat??a sunulaca?? halen bilinmese de iPhone 6 ile birlikte, yani sonbaharda tan?t?lmayaca?? kesin.

iWatch tan?t?m?n? k?sa bir süre sonra gerçekle?tirmesi beklenen Apple’n?n iWatch ürününü tan?tmadan önce ünlü sporculara denetti?i ile ilgili bir haber yay?nland?. Apple’nin giyilebilir teknoloji pazar?nda iWatch ile girmeye haz?rl?klar?n?n son a?amas?na geldi?i ile ilgili bir çok haber yay?nlan?rken bu kez ortaya ç?kan haber oldukça ilgi çekiciydi. Çünkü Apple, NBA, MLB ve NHL’nin ünlü oyuncular? taraf?ndan spor uygulamalar?n? denemeleri için hediye edilerek testler yap?lmaya ba?land?.

Kobe Bryant, Los Angeles Kings buz okeyi tak?m?ndan Dustin Brown ve bir kaç beyzbol oyuncular? taraf?ndan test edilen iWatch ürünü bu ?ekildeki testler sonucunda tamamen profesyonel bir ?ekilde piyasaya sürülece?i bekleniyor. Bakal?m önümüzdeki günlerde bu testler ile ilgili Apple’?n resmi bir aç?klamas? olacak m?.

Peki sizce Apple’nin bu ?ekildeki test çal??mas? ba?ar?l? olacak m??


0 Yorumlar