src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/02/yooz.jpg” alt=”yooz” width=”500″ height=”320″ class=”alignnone size-full wp-image-6427″ />

?ran’?n internet konusunda millile?me sürecine gerçekten girmi? olmas? alk??a de?er bir durum. Bundan bir sene önce Nakavi’nin internet çal??malar?n?n h?zland?r?laca??na dair aç?klamalar?n herkes sözde kalmas?n? bekliyordu ama ülke kendi milli arama motorunu da geli?tirdi. Yooz ad?yla art?k kullan?ma aç?lan arama motoru yap?lan aç?klamalara göre yabanc? ülkelerin ?ran eri?imine getirdi?i s?k?nt?lara bir son verecek.

Nakavi, ?ran ?leti?im ve Enformasyon Bakanl???nca geli?tirilen arama motorunun, ilk a?amada, “1 milyar Farsça site arama kapasitesine sahip” oldu?unu belirterek, “?kinci a?amada Farsça, Arapça ve ?ngilizce sitelerin de eklenmesiyle Yooz’un kapasitesi 6 milyara yükselecek. Son a?amada ise 24 milyon internet sitesi arama kapasitesine sahip olacak” ifadelerini kulland?.

?ran Cumhurba?kan? Hasan Ruhani, geçen y?l yapt??? bir aç?klamada, “milli internet”çal??malar?n?n h?zland?r?lmas?n? istemi?ti.


0 Yorumlar