Ana sayfa » Etiket arşivi » telefon

\ \ \

1.000 TL’nin altında alınabilecek telefonlar

Her geçen gün piyasaya farkl? bir ak?ll? telefon sürülüyor. Giri?, orta ve üst segmentte yer alan telefonlar?n fiyatlar? her geçen gün artsa da fiyat politikas? bak?m?ndan dü?ük telefonlara a??rl?k veren firmalar da bulunmakta. Nitekim bazen önemli modellerin bir dü?ük modellerini, yükse?ine oranla çok daha ucuz bir fiyata alma ?ans?n?z da var. Ülkemizdeki teknolojik ürünler vergisi […]

\ \ \

Windows 10 telefonlara geliyor

Bilgisayarlarda, tabletlerde ve ak?ll? telefonlarda tek i?letim sistemi dönemine geçmek için haz?rl?klar?n? devam ettiren Microsoft, bu süreçte Windows 10 üzerinde çal??malar?n? s?kla?t?rd?. Geride b?rakt???m?z aylarda Windows 10’un önizleme sürümünü developerlarla payla?an Microsoft yak?nda bu sistemin mobil versiyonunu da bizlere tan?tacak. Etkinli?in Ocak ay?n?n sonunda yap?lmas? beklenirken nas?l bir tasar?ma ve h?za sahip olaca?? ?imdiden büyük […]

En uzun pil ömürlü telefonlar

\

En uzun pil ömürlü telefonlar

Teknoloji ne kadar geli?irse geli?sin, elimizin alt?nda 20 megapiksel kameralar olsun tek konuya çare bulunam?yor: pil ömrü, yani batarya. Bu i?kence ak?ll? telefonlar piyasaya ç?kt???ndan beri maalesef ba??m?zda varken umar?z yak?n sürede bir çözüme ula??r. ?imdilik geçici çözümlere odaklanmal?y?z. Biz de bu yaz?m?zda sizlere pil ömrü en uzun olan ak?ll? telefonlar?n bir listesini ç?kard?k. E?er […]

\ \

Facebook, telefonlarda en çok kullanılan uygulama

Mobil telefonlar?n ve bu sektörün geli?ip PC’yi geride b?rakaca??n? sizlere senelerden beri sitemizde söylüyoruz ve art?k bunu istatistiklerle de kan?tlamak mümkün. Telefonlarda PC’den daha fazla zaman geçiren kullan?c?lar uygulama geli?tiricilerinin de PC’den daha çok mobile yat?r?m yapmas?na neden oldu. Peki telefonda en çok hangi uygulamalar? kullan?yoruz ve en çok hangi türde zaman geçiriyoruz. Facebook’ta bir […]

\ \

Kingston Micro Duo ile telefon kapasitesini artırın

Telefonlar?n dahili haf?zalar? genellikle kullan?c?lara yetmeyen de?erlere sahip oluyor. Bu alanlar? en çok MicroSD haf?za kartlar? kullanarak art?r?yoruz. Ancak art?k Kingston Micro Duo giriyor devreye. Di?er haf?za kartlar?na oranla çok daha h?zl? yazma, okuma i?lemi yapmam?z? sa?layan Kingston Micro Duo, 8/16/34/64 GB’l?k seçeneklerle sat??a sunulmaya haz?rlan?yor. DataTraveler microDuo, mobil cihazlar?n depolamas?n? 64GB’a kadar artt?rabilmek için […]

\ \

LG, hedefini sadece televizyonlara çeviriyor

?lk ç?kard??? ak?ll? telefondan itibaren neredeyse hiçbir cep telefonu kullan?c?lar taraf?ndan be?enilmeyen LG art?k pes etmeye yak?n. ?lk olarak Incite adl? telefonla piyasaya girerek sadece Amerika’da sat?? yapan LG bu telefondan çok kötü yorumlar alm??t?, ancak ard?ndan biraz daha toplad???n? söyleyebiliriz. Yine de son ç?ka telefonlar bile LG’nin bu aç???n? kapatacak gibi gözükmüyor. Son olarak […]

\ \ \

Facebook telefon fiyatı ve özellikleri

Facebook, yar?n çok büyük bir etkinlik düzenleyecek. ?irketten yap?lan resmi aç?klamada yar?nki etkinlikte mobil dünyas?n? ba?tan yazacak bir sistem ya da cihaz bizlerle tan??t?r?lacak. Etkinlikte tan?t?lacak ?ey ile ilgili internette birçok dedikodu dönmekte, bunlardan biri yeni bir telefon, biri de yeni bir i?letim sistemi. Geçti?imiz haftalarda HTC taraf?ndan geli?tirilen Opera UL adl? bir telefonun direkt […]