mac

Dünyan?n en de?erli markas? olarak gösterilen Apple’dan kötü haberler gelmeye ba?lad?. Mobil sektörün fazlas?yla geli?mesi ve bunu h?zl? bir ?ekilde yapmas?yla birlikte PC sektörü büyük bir çökü? içine geçerken halen bu dü?ü? devam ediyor, ayn? zamanda masaüstü bilgisayarlar yerine art?k en büyük ilginin PC kategorisinde ultrabooklara verildi?ini de belirtelim. Tablet ve ak?ll? telefon sat??lar? alm?? ba??n? giderken ve Apple bu alanda liderli?i elinde bulundururken Mac sat??lar?nda dü?ü?ler ya?amakta. Evet, Mac sat??lar? dü?üyor.


ABD’li elektronik devi Apple’?n ki?isel bilgisayar sat??lar?n?n azald??? belirtildi.

Mac sat??lar?, küresel alanda 2013’ün ikinci ve üçüncü çeyreklerinde dü?ü? ya?arken, iPad’in bu dü?ü?te rol oynad??? belirtildi.

Apple’?n PC sat??lar?, 2013’te dü?ü?e geçti. Gartner ara?t?rma ?irketinin verilerine göre, üçüncü çeyrekteki sat??lar, bir y?l önce ayn? döneme oranla yüzde 2.3 azald?. Gartner, sat??lar?n ikinci çeyrekte de yüzde 6 azald???n? belirtti.

Analist Mikako Kitagawa, ‘tüketicilerin günlük i?lemleri için tablet bilgisayarlara yöneldi?ini, Apple’?n birçok PC üreticisiyle ayn? durumla kar?? kar??ya oldu?unu’ ifade etti.

ABD’de PC sat??lar?n?n üçüncü çeyrekte yüzde 3.5 artt???na dikkat çeken Kitagawa, buna ra?men iPad’in Mac bilgisayarlar?n?n ba?ar?s?n? baltalad???n? söyledi.

Kitagawa, Apple’?n ya?ad??? dü?ü?te yüksek fiyat etiketinin de rol oynad???n? belirtti.

PC SATI?LARI DÜ?MEYE DEVAM ED?YOR

Küresel PC sektörü, 2013’ün üçüncü çeyre?iyle beraber üst üste alt?nc? mali dönemde de dü?ü? ya?ad?. Üçüncü çeyrekte sat??lar yüzde 8.6 azald?.

Öte yandan ABD’li üreticiler HP ve Dell, sat??lar?n? s?ras?yla yüzde 4.5 ve 3 art?rma ba?ar?s? gösterdi. ?ki ?irket, üçüncü mali dönemde toplam 7.7 milyona ç?kard?.

Apple’?n küresel Mac sat??lar? ise üçüncü çeyrekte 3.8 milyon oldu. Bir y?l önce ayn? dönemde bu rakam 4 milyondu.

Apple, dördüncü dönem mali tablosunu 28 Ekim’de aç?klayacak.


0 Yorumlar