src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/02/mac.jpg” alt=”mac” width=”450″ height=”301″ class=”alignnone size-full wp-image-5303″ />

Apple’?n Mac bilgisayarlar?n? çift i?letim sistemi yaparak Windows ?ekilde de kullanmam?z? sa?layan BootCamp, art?k Windows için 64 bit deste?i vermeye ba?lad?. Sadece birkaç gün önce sistemde sadece donan?mlara 32 Bit deste?i sunulurken art?k Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 için 64 Bit donan?m deste?i de geldi.

?ki ayr? sürümde gelen Boot Camp güncellemesi, 2013 ortas?nda ç?kan Macbook Air ile 2013 sonunda ç?kan Macbook Pro ve iMac için ayr? bir paket, di?er tüm Mac’ler için ayr? bir paket olarak yay?nland?. Buradan ula??labilen 5.1.5640 sürüm numaral? paket 2013 model Macbook ve iMac’ler için sunulurken, buradan ula??labilen 5.1.5621 sürüm numaral? paket ise di?er tüm Mac’ler için kullan?l?yor.

Apple Yaz?l?m Güncelleme Servisi’nde yerini almayan güncellemenin manuel olarak kurulmas? gerekiyor. Kurulum için FAT dosya sisteminde harici bir hard disk ya da USB Flash’a ihtiyac?n?z var. Boot Camp güncellemesini sisteminize yüklemek için a?a??daki ad?mlar? takip edin:

?ndiridi?iniz ZIP ar?ivi ç?kart?n
Ar?ivdeki Boot Camp5 klasörünü aç?n
Klasör içeri?ini FAT olarak biçimlendirilmi? bir USB Flash’a ya da Hard Disk’e kopyalay?n
Mac’inizin Windows bölümünü aç?n ve bir önceki ad?mda yükledi?iniz dosyalar aras?ndan Boot Camp klasörünü bulun ve içine girin
Boot Camp Destek Yaz?l?m?’n? (Support Software) çal??t?r?n
De?i?ikliklere izin verin ve yönergeleri takip edin
Yükleme i?lemi birkaç dakika sürecek. ??lemi kesmeyin ve tamamlan?nca “Bitir”e t?klay?n.
Yeniden ba?latma diyalog kutusu görüntülenecek. “Evet” butonuna t?klayarak yüklemeyi tamamlay?n.

Yükleme i?lemi tamamland???nda desteklenen Windows sürümleri için 64 bit sürücüler eksiksiz olarak sisteme kurulmu? olacak.


0 Yorumlar