avea

2013 senesini geride b?rakal? bir buçuk ay gibi bir zaman oldu ve ço?u firma geride b?rakt???m?z senenin mali istatistiklerini medya ile payla?t?. Son olarak bu firmalar aras?na Avea da eklendi. Avea CEO’su Erkan Akdemir, yapm?? oldu?u aç?klamalarda 2013’te Avea’n?n büyük bir geli?me ve büyüme kaydetti?ini dile getirirken 2013 planlar? hakk?nda da aç?klamalarda bulundu.

Geçen y?l?n ayn? döneminde 13 milyon 500 bin olan toplam mü?teri say?s?n?, son çeyrekte 418 bin abone ile gerçekle?tirdi?i rekor net büyüme sonucunda 14,5 milyona ç?karan Avea, fatural? ve faturas?z abone say?s?n? da art?rd?.
Avea’n?n 6 milyon olan fatural? abone say?s? yüzde 10 art??la 6,5 milyona ula??rken; faturas?z aboneleri ise yüzde 6’l?k art??la 8 milyona yükseldi. Numara ta??mada 2013’ün son çeyre?inde kazand??? 304 bin aboneyle Avea, geçen y?l toplam 916 bin net abone kazand?.
Gelirler yüzde 10 artt?

2013’ün, kendileri için yat?r?mlar ve aral?ks?z çal??malar?n?n kar??l???n? ald??? bir y?l oldu?unu belirterek sözlerine ba?layan Avea CEO’su Erkan Akdemir; 2013’ün ilk 9 ay?nda gösterdikleri ba?ar?l? performans? son çeyrekte de koruyarak; y?lsonu itibariyle gelirlerini önceki y?la göre yüzde 10’luk bir art??la 3.838 Milyon TL’ye ç?kard?klar?n? söyledi.

Avea’n?n 2013 y?lsonu rakamlar?

Toplam gelir 3.838 milyon TL
2013 toplam yat?r?m 706 milyon TL
Abone ba??na konu?ma süresi 366 dakika
Abone ba?? ayl?k gelir (ARPU) 22.3 TL
Abone say?s? 14.5 milyon
Ak?ll? telefon penetrasyonu yüzde 37
Numara ta??mada net mü?teri kazan?m? 916 bin
Net abone taban? büyümesi 1 milyon 42 bin


0 Yorumlar