Magix Video Easy HD program?, video düzenlemede sa?lad??? kolayl?klarla kullan?c?lar?n ilgisini çekiyor. Program? kullanman?z için video montaj?yla ilgili teknik bilginizin olmas? gerekmiyor.

Sa?lad??? Türkçe destekle de daha h?zl? bir biçimde istedi?iniz videoyu basitçe düzenleyebilece?iniz Magix Video Easy HD, tüm ak?ll? telefon, foto?raf makinesi ve kameralarla destekleniyor.

Videoyla i?iniz bittikten sonra, bilgisayar?n?za kaydetmenin yan?nda DVD’ye yazd?rabilir, Youtube’a yükleyebilir veya Magix’in kendi online sisteminde kullanabilirsiniz.


0 Yorumlar