Nokia, Windows Phone üzerinde har?l har?l çal???rken Microsoft’un konuyla ilgili sorunlar? çözememesi problem ç?karm??a benziyor.

Nokia ve Microsoft i?birli?inden do?acak olan Windows Phone’nun platformu için 65 bin adet uygulama mevcut. Bu rakam Blackberry’nin önüne geçmek için yeterli olsa da Android ve iPhone’un 500 milyona yakla?an uygulama ma?azas? oldu?u dü?ünüldü?ünde 65 bin rakam devede kulak kal?yor.

Ayr?ca yap?lan bir ara?t?rma uygulama geli?tiricilerinin de Windows Phone platformunun üzerine pek de dü?mediklerini aç?kça ifade ediyor. Ara?t?rmaya göre uygulama projecilerinin yüzde 37’si Windows Phone için geli?tirmek için ciddiyetle çal??t???n? gösteriyor.

 

 


0 Yorumlar