src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/mixbit-300×200.jpg” alt=”” title=”mixbit” width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-2678″ />

YouTube’un en büyük rakibi yava? yava? geliyor. Mixbit.com ?u anda kurulma a?amas?nda. Peki kim taraf?ndan kuruldu?unu merak ediyor musunuz? YouTube’un eski kurucu üyelerinden olan Chad Hurley taraf?ndan. Geçti?imiz gün düzenlenen South by Southwest konferans?na kat?lan Hurley, video sitelerinin gelece?inin Mixbit.com taraf?ndan yaz?laca??n? ve YouTube’la k?yaslanamayacak kadar mükemmel bir sistem haz?rlamakta olduklar?n? dile getirdi. Ayr?ca ?u anda Mixbit.com’a giri? yaparsan?z YouTube’a yap?lan ele?tirilerin bunlarla s?n?rl? kalmad???n? da görebilirsiniz.

Hurley’nin yapt??? aç?klamalara bak?lacak olursa bu site sadece bir video payla??m sitesi de?il, beraber etkinliklerin düzenlenip sosyal hayat? etkileyen bir sitede olacak. Bu aç?klamadan sonra da sistemin Cloud tabanl? yap?labilece?ini dü?ünmemek elde de?il. 2006 y?l?nda YouTube’u sat?p 2010 y?l?na kadar site ba??nda CEO olarak çal??maya devam eden Chad Hurley bakal?m bu yeni video sitesi projesiyle birlikte iyi i?lere imza atabilecek mi? Gerçi Vimeo’nun geldi?i noktay? gördü?ümüzde bunun imkans?z olmad???n? anlayabiliyoruz. Ancak Google’?n elindeki reklam dünyas?n? da unutmamak gerek. YouTube gibi bir devi yere yat?rmak Facebook’tan bile zor olabilir.


0 Yorumlar