src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/messageme.jpg” alt=”messageme” width=”450″ height=”315″ class=”alignnone size-full wp-image-4368″ />

Geride b?rakt???m?z Mart ay?nda iOS ve Android i?letim sistemleri için yay?mlanm?? olan mobil mesajla?ma uygulamas? MessageMe ilk zamanlar?nda fazlas?yla popüler olmu?, bir ara hatta WhatsApp’i bile geride b?rakm??t?. Ancak popülaritesini uzun süre koruyamayan uygulama bir süre sonra çökü?e geçmi?, kullan?c?lar taraf?ndan terk edilmi?ti. ?imdi yöneticiler uygulamay? canland?rmak için PC’ye getiriyorlar.

MessageMe firmas?, uygulamas?n?n halen daha popüler oldu?unu kan?tlamak ve kullan?labilirli?i kolayla?t?rmak için uygulaman?n internet taray?c?s? üzerinden çal??an bir sürümünü duyurdu. Çok yak?n bir zamanda PC veya MAC cihaz?n?zdaki internet taray?c?s?n? açarak MessageMe uygulamas? üzerinden arkada?lar?n?zla görü?ebileceksiniz.

MessageMe’nin mobil sürümünde, PIN sistemi ile kullan?c?lar birbirleri ile mesajla?abiliyordu. Ancak uygulaman?n Web sürümünde ise PIN sistemi yerini “kullan?c? ad?na” b?rakacak. Art?k olu?turdu?unuz kullan?c? adlar? ile anl?k mesajla?acaks?n?z.

MessageMe’nin Web sürümünün önümüzdeki aylarda faaliyet göstermesini bekliyoruz. Bakal?m MessageMe eski popülerli?ini bu at?l?m? ile tekrardan kazanabilecek mi?


0 Yorumlar