mac_iphone

Knock Software taraf?ndan Apple cihazlar üzerinde kullan?labilecek olan mükemmel bir uygulama geli?tirildi. Art?k iPhonelar?n?zla Mac bilgisayarlar?n?z?n ?ifresini tek tu? ile açabileceksiniz. 2011 sonras? üretilmi? olan cihazlar? desteklemekte olan Knock adl? uygulamay? a?a??daki linkten sat?n alabilirsiniz.

Knock Software’?n iOS cihazlara özel geli?tirdi?i Knock uygulamas? ile ?ifreli MAC cihazlar?n?z? art?k sadece iPhone’a t?klayarak açabileceksiniz. Bluetooth üzerinden çal??an Knock; 2011 sonras? MacBook Air, 2012 sonras? MacBook Pro, 2013 sonras? iMac ve 2011 y?l? sonras? üretilen Mac mini cihazlar?n? destekliyor.

Uygulaman?n i?leyi?i çok basit olmas?na kar??l?k günlük hayatta çok i?e yarayacak gibi görünüyor. Knock’un i?leyi?inden k?saca bahsetmek gerekirse; MAC cihaz?n?zdaki kendinizin belirlemi? oldu?u ?ifreyi, iOS’teki uygulamaya giriyorsunuz. Bluetooth 4.0 üzerinden MAC’e ba?land?ktan sonra yapman?z gereken sadece iPhone’a t?klamak.

?imdilik sadece iOS cihazlar için sunulan Knock uygulamas?n? 6,99 TL kar??l???nda buradan sat?n alabilirsiniz.

Knock ?ndir


0 Yorumlar