src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/microsoft_gift_card.jpg” alt=”microsoft_gift_card” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4279″ />

Hediye kart? sistemi teknolojik alana girdi?inden beri sürekli yayg?nla?arak kullan?m alan?n? art?r?rken dünyan?n en de?erli firmalar?n? da etkilemi? gibi gözüküyor. Gift Card sistemini ilk kullanan Apple’dan sonra buraya Google da at?lm??t?. ?imdi ise hediye kartlar? Microsoft taraf?ndan da kullan?lmaya ba?lan?yor. E?er isterseniz siz de diledi?iniz ki?iye hediye kartlar? gönderebileceksiniz.

Amazon.com üzerinde, Per?embe günü görücüye ç?kan kartlar, 15, 25 ve 50 dolarl?k üç farkl? versiyon olarak s?raland?. Per?embe günü itibariyle al?m yapanlarsa, en geç Pazartesi gününe hediye kartlar?na kavu?mu? oldular. Uzun süredir gündemde olan hediye kartlar?, özellikle Microsoft’un Xbox Point’lerinin yerine geçmesi beklenen, farkl? bir özellikti.

Geçen hafta firman?n kendi blogunun S?kça Sorulan Sorular k?sm?nda yer bulan hediye kartlar?, yap?lan aç?klamalara göre herhangi birisinin dijital hesab?na aktar?labiliyor. Bir defa aktif hale getirilen para, hesap aras? transfer edilebildi?i gibi, genel geçer uygulamalar haricinde, müzik ve film gibi di?er içeriklere ula?mam?za da yard?mc? oluyor. Windows Store, Windows Phone Store ve Xbox market üzerinde de çal??an dijital para kartlar?, son kullan?c?y? olabildi?ince rahat ettirmek için tasarlanm?? durumda.

Vaktiyle Apple taraf?ndan geli?tirilen hediye kart? sistemi, k?sa sürede çok tutmu?, Apple markas?n?n pazar pay?nda gözle görülür bir büyüme ya?atm??t?. Günümüzde Facebook üzerinden iTunes kartlar? sat?l?yor olmas?, pek tabii Microsoft’un gözünden kaçmad?. Microsoft kartlar? da t?pk? Apple’?n yapt??? gibi, hem fiziksel, hem de sanal olarak sat?lacak.


0 Yorumlar