sosyal_medya_

Mobil sektörün PC sektörünü çok kk?sa bir süre içerisinde ele geçirece?ini yakla??k iki senedir sizlere aç?kl?yoruz ve sonunda iddia etti?imiz ?ey tam anlam?yla yerine geldi diyebiliriz. Ak?ll? telefonlar?n ve tabletlerin sat??lar?n?n ba??n? al?p gitmesiyle birlikte bundan nasibini sosyal medya da ald?. ComScore yeni bir istatistik haz?rlad? ve internetin hangi alanlarda ve hangi cihazlarda hangi oranlarda kullan?ld???n? bizlere aktard?.

?nternet üzerinden yay?mlanan içerikleri takip etti?imiz cihazlar da günümüzde ya?anan teknolojik geli?melerden nasibini al?yor. Çünkü mobil cihazlar?n gittikçe yayg?nla?mas? nedeniyle art?k çevrimiçi içerikleri bu cihazlar üzerinden tüketmeye ba?lad?k.

Yap?lan ara?t?rmalar foto?raflara göz atmak, harita uygulamalar? kullanmak, çevrimiçi oyunlar oynamak, hava durumunu kontrol etmek ve sosyal a?lara ba?lanmak gibi aktivitelerin art?k masaüstü bilgisayarlardan çok mobil cihazlar arac?l???yla yap?ld???n? ortaya koyuyor.

Masaüstü bilgisayarlar ise hala baz? aktiviteler için liderli?ini sürdürüyor. Bunlar e-reklamc?l?k ve magazin/e?lence haberlerinin okunmas? gibi aktiviteler.

ComScore’un verilerini kullanarak haz?rlanana Statista’n?n a?a??daki grafi?ine bakt???m?zda, masaüstü ve mobil cihazlarda gerçekle?tirilen 10 farkl? aktiviteyi gözler önüne seriyor.

sosyal_medya_1


0 Yorumlar