Ana sayfa » Etiket arşivi » Microsoft – Nokia

\ \

Microsoft Nokia’yı satın aldı!

Uzun süredir internet üzerinde tart???lan büyük konu gerçek oldu ve Microsoft Nokia’y? sonunda sat?n ald?. Uzun zamand?r büyük anla?ma içerisinde beraber çal??malar yürüten firmalar?n ili?kisinin çok iyi oldu?u biliniyordu, son zamanlarda da Microsoft’un Nokia’y? ald???na dair iddialar internette dola?maktayd?. Bugün Microsoft’tan yap?lan resmi aç?klamaya göre Microsoft Nokia’n?n cihazlar ve servisler birimlerini 7.17 milyar dolar kar??l???nda […]

Microsoft – Nokia iş birliği çok iyi

Nokia ile Microsoft y?llard?r olan ortakl?klar?n? halen devam ettiriyorlar. Özellikle ?u anda ortada Nokia gibi bir firma varsa bunu Microsoft’a borçlu oldu?umuzu söylemeliyiz. Batman?n e?i?ine gelen Nokia, Microsoft’un geli?tirdi?i Windows Phone 8 sayesinde kurtulup yine gelirler elde edip kâr etmeye ba?lam??t?. Birbirleriyle önemli finansal ili?kiler aras?nda bulunan iki firma geçti?imiz gün birbirlerine kar?? olan borçlar?n? […]