src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/08/microsoft_surface.jpg” alt=”microsoft_surface” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3799″ />

Dünyan?n en dev yaz?l?m ve teknoloji firmalar?ndan biri olan Microsoft’tan samimi bir aç?klama geldi. Yakla??k bir senedir Microsoft Surface tablet sat??? gerçekle?tirmekte olan firma bu tabletlerden beklediklerini alamam??t?. Mükemmel kullan??l? ve ??k bir tasar?ma sahip olan bu tabletler performanslar?yla da kullan?c?lar? etkilerken maalesef yüksek fiyatlar? nedeniyle pek de tercih edilmediler. ?u ana kadar 6 milyon tane Microsoft Surface tablet sat??? gerçekle?tirilirken bu konu hakk?nda Microsoft’un CEO’su Steve Ballmer’dan aç?klamalar geldi. Microsoft Surface için büyük hatalar yapt?klar?n? dile getiren Ballmer, satabileceklerinden çok daha fazla ürün ürettiklerini ve bu nedenden dolay? büyük zarara girdiklerini ifade etti.

Gelen bilgilere göre Microsoft, Surface tabletler nedeniyle 900 milyon dolarl?k bir zarar u?ram?? ama çal??malara ara verilmi? de?il. Amerika kaynakl? bir gazeteden gelen haberlere göre Microsoft içinde yeni nesil bir tablet serisinin üzerinde çal??malar sürüyor ve firma bu tabletleri piyasaya sürmek ad?na oldukça kararl?. Ak?ll? telefon konusunda istedi?ine ula?t???n? varsayabilece?imiz Microsoft’un tablet konusunda daha iddial? oldu?unu dü?ünüyorduk ama yüksek fiyat tüm planlar? alt üst etti gibi gözüküyor. Bakal?m Amerikan firmadan yeni gelecek olan tabletler nas?l özelliklerle ve ne gibi fiyatlarla sat??a sunulacak, tabi ki bir ders alm??lard?r.


0 Yorumlar