wordpress-3-6

Dünyan?n en çok kullan?lan içerik yönetim sistemi olan WordPress’in yeni versiyonu yay?mland?. WordPress 3.6 Oscar ad?yla yay?mlanm?? olan yeni sistem beraberinde çok önemli yeni özellikleri getiriyor. Daha önce yay?mlanm?? olan güncellemelerde genellikle ufak tefek özellikler sisteme eklenip baz? hatalar giderilmi?ti ama yeni güncellemeyle birlikte art?k WordPress tabanl? sitelerin kullan?c?lar?na çok daha fazla özellik ve hizmet sunaca??n? söyleyebiliriz. WordPress 3.6 Türkçe versiyonu henüz payla??lm?? de?il, sistemin sadece ?ngilizce versiyonu uluslararas? olarak aç?kland? ancak bir hafta içinde yeni di?er tüm dillere olan deste?in gelmesi de bekleniyor.

WordPress 3.6 indir adl? yaz?m?z?n getirmi? oldu?u anlamla birlikte a?a??da vermi? oldu?umuz linkten WordPress 3.6 güncellemesini indirebilirsiniz. E?er s?f?rdan kurulum gerçekle?tirmiyorsan?z bu güncellemeyi sitenizin yönetici panelinden de gerçekle?tirebilirsiniz. Sadece birkaç saat önce tan?t?lm?? olan WordPress 3.6 yeni bir temayla, daha güzel bir görünüm kazanm?? olan izleme özelli?i ve yaz? kilitleme – otomatik kay?t gibi özelliklerle gelirken HTML 5 medya oynat?c?s? ve daha kolay bir hal alm?? menü düzenleyicisini de içinde bar?nd?r?yor. WordPress 3.6’nin Türkçe versiyonu payla??l?nca yine bu yaz? alt?nda farkl? bir seçenek olarak indirme linkini de sizlere sunmu? olaca??z, ?imdilik sadece Türkçe olan?n? verebiliyoruz.

WordPress 3.6 indir


0 Yorumlar