microsoft

Geride b?rakt???m?z Nisan – Haziran döneminin mali gelirleri Microsoft taraf?ndan aç?kland?. Global takvime oranla senenin ikinci dönemi olmas?na ra?men Microsoft kaynaklar?nda senenin dördüncü çeyre?i olarak geçen dönemde Microsoft’un gelirleri bir önceki senenin ayn? dönemine oranla yakla??k 3.5 milyar dolar artarak 21.38 milyar dolara kadar ula?t?. Her dönem gelirini art?rmay? ba?aran Microsoft, Bill Gates’in nas?l dünyan?n en zengin insan? oldu?unu kan?tl?yor.

Karl?l?kta hafif azalma
Gelirlerdeki beklentileri a?an art??a ra?men net karl?l?kta bir miktar dü?ü? gözlendi. Geçti?imiz y?l?n ayn? döneminde 4,97 milyar dolar olan rakam bu y?l 4,60 milyara geriledi. Microsoft’un operasyonel kar? ise önceki y?la göre yüzde 7 oran?nda artm?? durumda.

Ürünlere göre sonuçlar

OEM lisans sat??lar?nda yüzde 3’lük bir art?? kaydeden ?irket, cep telefonlar? sat??lar?ndan da 1,99 milyar dolar gelir elde etti. Microsoft son çeyrekte toplam 5,8 milyon Lumia ak?ll? telefon ve 30,5 milyon mobil telefon satt?. Bulut tabanl? servislerde de yükseli? kaydeden ?irket, son dönemde 1 milyon yeni Office 365 abonesi kazand?. Microsoft’un yeni oyun konsolu Xbox One ise 1,1 milyon adet sat?ld?. Surface tablet ile ilgili net rakamlar payla??lmamakla birlikte, cihaz sat??lar?nda 406 milyon dolar gelir elde edildi?i belirtildi.


0 Yorumlar