Moto 360

Ak?ll? cihazlara olan ilgi her geçen dönem art?yor. Son zamanlarda da firmalar?n ak?ll? saat pe?inden ko?tu?unu biliyoruz. Bunu gözard? edemeyen Google, ak?ll? saat geli?tiricileri için Andro Wear ad?nda bir de i?letim sistemi geli?tirmi?ti. Bu geli?meyle birlikte üretici isimler de çal??malar?n? art?rd? ve ortaya binbir çe?it ak?ll? saat ç?kt?. En son olarak Motorola’dan san?r?z piyasan?n en iyi ak?ll? saati geldi: Moto 360. Moto 360 fiyat? henüz belli de?ilken bu sene içerisinde sat??a sunulmas? bekleniyor.


Yüksek kaliteli malzeme

?irketin resmi blogunda yer alan duyuruda, Moto 360′?n yarat?m süreciyle ilgili bir videoya yer verilirken saatin yüzy?ld?r insanlar için önemli bir aksesuar oldu?una vurgu yap?l?yor. Ak?ll? saati modern klasik bir saat tasar?m?na kavu?turmay? hedefledi?i belirtilen Moto 360’da yüksek kaliteli deri ve metal kullan?ld???n?n alt? çiziliyor.

Sesli komut sistemi

Moto 360′?n tek dikkat çekici yan? tasar?m? de?il. Sesli yan?t sistemine sahip cihaz kullan?c?lara ça?r?lar, e-postalar, hat?rlatmalar, notlar gibi bildirimleri de sa?l?yor. 2014 y?l? yaz aylar?nda rafalardaki yerini almas? beklenen cihaz?n fiyat? ise henüz bilinmiyor.


0 Yorumlar