tablet

Yeni seneye girmemize art?k günler kald?, bir haftal?k bir süreç bile yok. E?er sevdi?inize y?lba?? hediyesi olarak tablet almay? planl?yorsan?z ya da yeni y?l içerisinde tablet alma planlar?n?z varsa ilk önce bu yaz?m?z? okuman?z iyi olmu?. Zira tablet al?rken dikkat edilmesi gerekenler vard?r ve bunlar göz ard? edilirse ald?ktan bir dönem sonra tablete vermi? oldu?umuz para için yak?nabilirsiniz.

Uygulama gereklilikleri
Piyasada halen varl???n? koruyan ve eski nesil olduklar? için ucuz ve tercih edilir olan birinci nesil tabletler, günümüz uygulama gereklerini yerine getiremedikleri için verimli olam?yor ve k?sa süre içinde kullan?lamaz hale geliyor.

Pil dayan?kl?l?klar? da k?sa süre içinde dü?üyor ve tabletler, uygun fiyat etiketlerinin ard?ndan k?sa süre içinde mobil aç?dan sorunlu hal al?yor. Sürekli ?arj edilmesi gereken bir tablet istemiyorsan?z geçmi?te kalan tabletlerden uzak durman?z? tavsiye ediyoruz.

Depolama kapasiteleri

Günümüz uygulama sektöründe h?z, adeta ak?l almaz s?n?rlarda… Geli?tiriciler, GB’larca yer kaplayan uygulamalar meydana getirirken, bu tür uygulamar?n güncellemeleri dahi 100’lerce MB’? bulabiliyor.

Bu noktada da depolama kapasiteleri önem kazan?yor. Yüksek depolama kapasitesine sahip tabletlerin tercihine ek olarak harici depolama kart?/ünitesi ile entegre ?ekilde çal??abilen tabletin tercih edilmesi, kullan?m düzeyinin kalitesini belirleyen faktörlerden biri halini al?yor.

Tablet bilgisayarlardaki çizilme semptomlar? da bu noktada önem ta??yor. Tablet sat?n al?n?rken bir yandan da koruyucu aksesuarlar?n sat?n al?nmas? adeta gereklilik halini al?yor.

Dü?ük maliyet ama?

Konuyla ilgili olarak bir tablet ?irketinde Türkiye Genel Direktörü olarak görev alan Garip Erzen, “Birinci nesil tabletler, tek çekirdekli donan?mlar?, 800 x 480 gibi dü?ük çözünürlüklü ekranlar?, kal?n ve a??r tasar?mlar?yla, güncel uygulamalar? etkin ?ekilde çal??t?ram?yor. Dolay?s?yla fiyatlar? ucuz olmas?na kar??n etkin ve verimli kullan?lamad?klar?ndan k?sa vadede maddi anlamda zarar kaç?n?lmaz oluyor…” diyerek tablet sat?n almay? dü?ünenleri uyar?yor.


0 Yorumlar