src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/murdoch_Amplify.jpg” alt=”” title=”murdoch_Amplify” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2520″ />

Ülkemizde geçti?imiz sene ba?lat?lan Fatih projesiyle birlikte tüm ö?rencilere tabletler da??t?lmaya ba?lanm??t?. ilk ve orta dereceli okullar? kapsayan bu proje henüz tam olarak sona ermemi? olsa da geçti?imi ay bakanl?ktan gelen aç?klamaya göre May?s ay?n?n sonunda tüm ö?rencilerin elinde tabletleri bulunacak. Dünya taraf?ndan da oldukça ba?ar?l? görülen bu proje ?imdi de Amerika’da gerçekle?tiriliyor. Murdoch adl? uluslararas? yat?r?m firmas? Amerika’daki ö?rencilere bu f?rsat? sunuyor. Ayr?ca bu tabletlerde 4G LTE özelli?i de bulunuyor.

Çok h?zl? internet altyap?s?na sahip olan Murdoch Amplify adl? ö?renci tabletleri 10 inçlik bir ekrana sahip. Ancak burada önemli bir nokta var; tabletler ülkemizdeki gibi ücretsiz de?il, kontratl? olacak ücreti kar??l???nda ö?rencilere da??t?lacak. Tabletlerin fiyatlar?n?n 299 ile 399 dolar aras?nda olmas? bekleniyor. Yak?n zamanda bu konu hakk?nda devlet ve i?bu firmadan resmi bir aç?klama gelecek, bu aç?klamadan sonra hem tabletin fiyat?n? hem de detayl? özelliklerini sizlerle payla?aca??z. Yine de ülkemizde Fatih projesiyle ö?rencilere sunulan tabletlerin ücretsiz olmas? bak?m?ndan Amerika’ya oranla çok daha fazla i? görece?i kesin.


0 Yorumlar