Samsung’un en son kozu Galaxy S4’ün resmi olarak tan?t?lmas?na sadece 2 gün kald?. Telefonun internete dü?en GERÇEK foto?raflar?n? daha önceden sizlerle payla?m??t?k, bunun yan? s?ra telefonun özelliklerini anlatan bir videoyu da yine sizlere sunmu?tuk. Chine Unicom için haz?rlanan telefon tasar?m?n?n foto?raflar? dünyan?n her yerindeki kullan?c?lar?n ho?una gitmi?ti ve ?imdi de ilk kullan?m videosunu sizlere sunuyoruz. Çift SIM kartl? olarak kullanabildi?imizi gördü?ümüz telefon gerçekten güzel fikirlerimizi kafam?za yerle?tirirken bakal?m 2 gün sonra hangi özelliklerini ö?renece?iz.

Samsung’un iki farkl? Galaxy S4 üretti?i de konu?ulanlar aras?nda. Yani bir model çift SIM kart deste?i sa?larken di?eri bunu vermeyebilir ve di?erinin isminin de Samsung Galaxy S4 Duo olmas? bekleniyor. Çinliler taraf?ndan haz?rlanan a?a??daki videoda telefona dair neredeyse her bilgiyi görebiliyoruz. Ayr?ca videodaki telefonun önceden payla?t???m?z foto?raflardakiyle ayn? olu?u da önceki iddiay? do?ruluyor. Yine de tüm gerçekleri 2 gün sonra, 14 Mart’ta New York’ta düzenlenecek olan özel Samsung etkinli?inde ö?renece?imizi unutmayal?m. ??te Samsung Galaxy S4’ün ilk kullan?m videosu, iyi seyirler.


0 Yorumlar