src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/facebook_price.jpg” alt=”” title=”facebook_price” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2523″ />

Facebook’un ücretli olaca?? y?llard?r internet üzerinde dola?makta olan bir efsaneden öteye geçemedi. Ancak Facebook’un geçti?imiz gün yapt??? patent ba?vurusu kafalar? oldukça kar??t?rd?. Sosyal medyan?n 100 milyar dolar de?erindeki devi “ücretli profil ki?iselle?tirme” patenti için ba?vuru gerçekle?tirdi. Bunun nedeni ise oldukça belli; mükemmel de?erine ra?men yeterince gelir sa?layamayan firma yat?r?mc?lardan gelen bask?lara dayanamay?p böyle bir yola giriyor olabilir. Peki Facebook nas?l ücretli hale getirilecek.

?öyle bir mant?k yürütebiliriz ki yeni bir platform olu?turulmayacak, bunun yerine anasayfa ve profillerde yay?mlanan içerik reklamlar?n? kald?rmaya yönelik bir ücret söz konusu olacak. Facebook taraf?ndan belirlenen ücreti ödeyen kullan?c?lar reklam alanlar?n? istedikleri gibi dolduracakken ücretsiz kullan?c?lar?n eri?emedi?i baz? uygulamalar? da kullanabilirler. Dedi?imiz gibi henüz Facebook taraf?ndan resmi bir aç?klama yap?lm?? de?il, ama teori de pek de mant?kl? gözüküyor. Belki de böyle bir ?eyle hiç kar??la?may?z ve durum sadece patent al?m? ile sonuçlan?r. Yine de böyle bir sistem getirildi?inde reklam delisi olan kullan?c?lar taraf?ndan tercih edilece?i de aç?kça ortada.


0 Yorumlar