src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/nasa.jpg” alt=”” title=”nasa” width=”300″ height=”302″ class=”alignleft size-full wp-image-159″ />Amerika Uzay ve Havac?l?k Dairesi NASA, ekonomik kriz yüzünden önümüzdeki dönemde çok daha k?s?tl? bir bütçeyle çal??acak. NASA’n?n bu s?n?rl? bütçeyle hangi konulara a??rl?k verece?i ise henüz tam olarak kesinle?mi? de?il.

50 y?l önce (20 ?ubat 1952’de) Amerikal? astronot John Glenn ilk kez dünya yörüngesinde dola?t?.

Glenn, dönü?ünde bir kahraman gibi kar??lan?rken, NASA da 1969 y?l?nda gerçekle?tirilecek Ay’a insan gönderme projesine haz?rlan?yordu.

NASA, Cady Coleman gibi astronotlar? sayesinde bugün hala uzay çal??malar?n? sürdürüyor. Coleman, “Yörüngede hala bir uzay istasyonumuz olmas?, en az alt? astronotun bu istasyonda ya?ay?p, çal??malar?n? sürdürmesi beni gelecek konusunda heyecanland?r?yor,” diyor.


0 Yorumlar