src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/nexus_10_inceleme-300×200.jpg” alt=”” title=”nexus_10_inceleme” width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-1318″ />

Yabanc? kaynakl? bir internet sitesinde ç?kan haberlere göre Google ve Samsung Nexus 10’u ç?karmak için gün say?yor. Geçti?imiz günlerde Apple davas? için bir araya gelen ?irket yöneticileri o görü?mede Nexus 10 görü?mesini de gerçekle?tirmi?ler. Geçti?imiz aylarda Nexus 7’yi 7 inç boyutunda ç?karan Google’?n Nexus 10’u 10 inç boyutunda ç?karmas? konu?uluyor.

Bu haberin kayna?? ise oldukça sa?lam. Çünkü sitenin yöneticileri bizzat gidip Asya’daki yetkili ki?ilerden edinmi?ler bilgileri. Ayr?ca al?nan bir di?er bilgiye göre de Nexus 10 iPad’den daha kaliteli donan?mlara ve yap?ya sahip olacak. Bunun ilk örne?i olarak da daha derin bir görüntü sa?layan ekran gösterildi. Bakal?m iPad Mini ile Nexus 10 aras?nda nas?l bir duello ya?anacak.


0 Yorumlar