src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/nokia_asga.jpg” alt=”nokia_asga” width=”450″ height=”252″ class=”alignnone size-full wp-image-4584″ />

Lumia modellerine göre daha alt segmentte kalan Asha serisine yeni telefonlar ekleniyor. Nokia’n?n en ba?ar?l? serilerinden biri olarak gösterilen ve sat??lar?yla da memnun eden Nokia Asha serisi yeni internete dü?mü? olan foto?raflarla birlikte çok büyük ihtimal iki yeni model daha kazanacak yak?n zamanda. Tasar?mlara bakarsak Asha’n?n da tasar?m olarak Lumia’ya benzetilmeye çal???ld???n? söyleyebiliriz.

Asha ailesine kat?lacak olan iki yeni modelin isimleri henüz bilinmiyor. E?er bu foto?raflar gerçekse, yukar?da gördü?ünüz ilk tasar?m?n Lumia modellerine olan benzerli?ini de hemen fark etmi?sinizdir.

Nokia Asha ailesini daha yüksek noktalara ta??may? hedefleyen bir tasar?m oldu?u gerçek. Belki de Nokia’n?n bu tasar?m ile birlikte Asha ailesine çok daha fazla önem vermeye ba?layaca??n? ve donan?msal aç?dan daha performansl? cihazlar üretece?ini ön görebiliriz. Yukar?da gördü?ünüz tasar?m Nokia Normandy olarak adland?r?l?yor ama cihaz üretilirse gerçek ad?n?n bu olaca??ndan ?üpheliyiz.

Nokia’n?n üretmeye haz?rland??? bir di?er Asha modeli ise bir hayli ilginç ve görülmemi? bir tasar?ma sahip. Normandy’nin Lumia’lara benzerli?i bir yana, ad? bilinmeyen bu yeni tasar?m bugüne kadar görülmemi? cinsten diyebiliriz.

Cihazlarla ilgili elimizde ne yaz?k ki ba?ka bir bilgi henüz bulunmuyor. S?z?nt?lar?n devam?n? ya da Nokia’dan gelecek resmi aç?klamay? beklemekten ba?ka da çaremiz yok gibi görünüyor.


0 Yorumlar