kumanda

Siri uygulamas?n?n ülkemizde pek de fazla kullan?ld???n? söyleyemeyiz, bunun nedeni ise uygulaman?n sadece ?ngilizce komutlar? anlayabiliyor olmas?. Ancak 15 ve 16 Kas?m tarihlerinde ?stanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’yle birlikte art?k bunun da de?i?ece?ini söyleyebiliriz. Bu toplant?da birçok yeni proje tan?t?l?rken en çok dikkat çekenlerden biri Huawei ile ?stanbul Teknik Üniversitesi’nin ortak yürüttü?ü çal??malar oldu. Türkçe Siri olarak adland?rabilece?imiz, Türkçe Ak?ll? Asistan uygulamas? art?k bitmek üzere.

SIRI SEN? ANLAMIYORSA TÜRKÇE B?LENE SOR

Huawei’nin etkinlik kapmas?nda ziyaretçileriyle payla?t??? ilk proje Türkçe Ak?ll? Asistan oldu. Pek çok kullan?c? iPhone 4S ile birlikte hayat?m?za giren Siri uygulamas?ndan haberi var; ancak pek ço?umuz ülkemizde bu teknolojiden faydalanm?yor. Oysa sesli komutlar? ileri derece anlayabilen ve birçok i?lemi telefonunuza dokunmadan halledebilen Siri ?ngilizce yerine Türkçe komutlar? net bir ?ekilde anlasayd? bu tablo çok farkl? olabilirdi. ??te Huawei Ar-Ge merkezinde Ak?ll? Asistan teknolojisiyle bunu denemek istemi?.

Cep telefonlar?na sonradan ücretsiz olarak yüklenebilen uygulama sayesinde kullan?c?lar Türkçe komutlarla telefonlar?n? kullanabiliyor. Örne?in “Taksim nerede” sorusunu telefonunuza yöneltti?inizde size bulundu?unuz konumdan Taksim’e do?ru bir rota çiziliyor. Ya da bir arkada??n?z? aramak istiyorsunuz. Yapaca??n?z ?ey gayet basit: “Ahmet’i ara” veya “Ahmet’e ‘?u an me?gulüm, gelemiyorum’ mesaj?n? çek” yaz?n. Türkçe kelimelerin birço?unu alg?layabilen yaz?l?m elbette komplike cümle kal?plar?nda s?k?nt? ya??yor veya ?ngilizce terimler i?in içine girdi?inde istedi?iniz sonucu alamayabiliyorsunuz. Örne?in ‘Whatsapp’? aç’ komutunu verdi?inizde telefonunuz Whatsapp uygulamas?n? aç ?eklinde bir komut alg?lamad???ndan ilerleme katedemiyorsunuz. O nedenle daha çok Türkçe kelimelerle sesli komutlar? kullanmak daha makul.

TELEV?ZYONUNUZA SES?N?ZLE HÜKMED?N

Huawei’nin üzerinde çal??t??? bir ba?ka proje ise Sanal Bilge ismini ta??yor. Temelde yak?n gelecekte yayg?nla?mas? beklenen IPTV’leri baz alan teknoloji ile kullan?c?lar televizyonlar?n? kumanda yard?m? almadan kullanabiliyor. Siz “Belgeseli aç” komutunu verdi?inizde televizyonunuz size belgesel yay?n? açarken, “Filmi durdur” veya “Filme devam” gibi komutlar verdi?inizde de teknoloji imdad?n?za ko?uyor ve bu ?ekilde kumandadan yard?m almadan IPTV’lere hükmedilebiliyor.

Bunun d???nda örne?in i? yerinizden eve dönerken telefonunuzdan izledi?iniz filme kald???n?z yerden geni? ekranl? televizyonunuzda devam edebiliyorsunuz. Yani telefonda oynayan bir görüntü an?nda televizyona aktar?labiliyor ve izleme keyfine de ara verilmemi? oluyor. Bunun tam aksi de mümkün; yani evinizde TV’den izledi?iniz bir filmi yola ç?karken an?nda telefon ekran?na ta??y?p geni? ekranda ba?layan e?lenceniz küçük ekranda devam ediyor.

Huawei’nin Ar-Ge Direktörü olan Wu Lianqing Türkiye’nin yaz?l?m sektöründe öncü isimlerden biri olaca??na yürekten inand???n? ve Türkiye’nin bu potansiyele sahip oldu?unu kaydetti.


0 Yorumlar