src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/facebook.jpg” alt=”facebook” width=”450″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-4587″ />

Facebook Messenger uygulamas?na yeni bir arayüzün gelmesiyle birlikte aylarca ortal?kta dola?an yeni Facebook uygulama arayüzü de neredeyse do?rulanm?? gibi oldu. Facebook’un mobil cihazlarda kulland??? uygulaman?n yeni versiyonunda Messenger’a benzer bir arayüz ve renk yap?land?rmas? kullanmas? bekleniyor. iOS 7’nin tasar?m?n? and?rd???n? söyleyebilece?imiz yeni tasar?m bakal?m gerçekten de gelecek mi?

Android için Facebook uygulamas?n?n yeni arayüze sahip güncellenmi? sürümü bugün bir site taraf?ndan s?zd?r?ld?. Güncellenmi? uygulaman?n ekran görüntülerine bakacak olursak, ekran?n sol taraf?n? kayd?ran menü ikonu kald?r?lm?? durumda. 3 katl? slide-out menü tarz?n? birçok uygulamada kullan?lmaya ba?lanmas?n? dü?ünürsek bu olay biraz garip geliyor.

Asl?nda bu Google’?n önermi? oldu?u tasar?m yönetmeli?inde var olan bir ?ey. Di?er de?i?iklikler, sekmenin ?uan bulundu?u bar k?sm?ndaki sayfa ba?l???n? içeriyor. Arama butonu ekran?n sa??na eklendi ve “Yeni Haberler” için bar’?n alt?nda 5 ikon bulunuyor.

Bu sadece Beta versiyonu oldu?u için uygulaman?n final versiyonunda hangi özelliklerin eklenip eklenmeyece?i tam olarak bilinmiyor.


0 Yorumlar