src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/pc.jpg” alt=”pc” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5086″ />

Daha önceki yaz?lar?m?zda sizlere tablet ve mobil teknolojiye olan büyük kaymayla birlikte PC sektörünün yava? yava? eriyece?ini defalarca kez söylemi?tik. Ve bu kendini fazlas?yla göstermeye ba?lad?. Gartner ve IDC adl? ara?t?rma firmalar? dünya genelinde yapt??? ara?t?rmalarda 2013 senesi sonunda geri seneye göre PC sat??lar?nda yüzde 10’luk bir dü?ü? ya?and???n? ortaya koydu. Daha önceki hiçbir senede bu kadar keskin dü?ü? ya?anmam??t?.

Bu duruma göre PC sat??lar? azal?yor ama azal??taki dü?ü? h?zlan?yor ve önü kesilemiyor. Lenovo’nun liderli?i sürerken HP ve Dell arkas?ndan geliyor. ??in ilginci ABD pazar?nda PC sat??lar?nda HP ve Dell ç?k??ta ama dünya genelinde Lenovo’nun kontrolü sürüyor. Geçen sene içinde ilk be? içinde pazar pay?n? artt?ran tek üretici Lenovo oldu. Yüzde 2.7 ilerleme gösteren Lenovo, di?erlerinin kay?plar?n? kendi hanesine ekledi.

Gartner aç?klamas?na göre ABD’deki PC sat??lar? art?k dibe vurdu. Hibrit tip cihazlar az da olsa sene sonu al??veri?ine ç?kanlar?n ilgisini çekti ama pazar iyice darald??? için ciddi bir de?i?im gözlenmiyor. ?nce ve hafif dizüstü bilgisayarlar?n ucuzlamas? hareket getirdi ve baz? PC üreticileri 2014’te tekrar ç?k??a geçme planlar? yapar oldu. PC sat??lar?yla ilgili bu olumsuz raporlardan Microsoft’un etkilenece?i ortada.


0 Yorumlar