twitter

En çok kullan?lan sosyal a?lardan biri olan Twitter tasar?m?n? tekrar yeniledi. iOS ve Android platformlar? üzerinde yenilenmi? olan tasar?mla birlikte görüyoruz ki Twitter art?k bir internet sitesinden daha çok uygulama moduna geçmek istiyor. De?i?iklikler en çok simgeler ve renk düzenlemeleri üzerinde yap?l?rken daha aç?k bir görünümün kazand?r?ld???n? görüyoruz.


De?i?en Simgeler ve Renkler

Twitter’?n klasikle?mi? koyu renkli navigasyon çubu?unun yerini daha aç?k bir renge b?rakt??? yeni tasar?mda simgeler de elden geçirilmi? durumda. De?i?ikler minimal düzeyde kalsa da “Anasayfa”, “ba?lan”, “ke?fet”, “yeni Tweet gönder” gibi birçok simgede ufak tefek farkl?l?klar göze çarp?yor.

Profil foto?raf? ve bilgilerin bulundu?u alana da farkl?l?k getiren yeni tasar?mda tweet ak??? modülünün geni?ledi?i görünüyor. Yeni tasar?ml? sitenin tüm hesaplar için aktif hale gelmesi bekleniyor.


0 Yorumlar