pc

Bundan birkaç sene önce mobil cihazlar?n PC’nin hakimiyetine son verece?i söylendi?inde ço?u ki?i buna inanm?yordu. Ancak gelmi? oldu?umuz noktaya bakt???m?zda kimsenin özel i?leri olmad??? dahilde PC’nin ba??na geçti?ini görmüyoruz, bunun yerine tüm i?lerini ak?ll? telefonlar? ve tabletleri üzerinden halledebiliyorlar. Son olarak PC sektörünün dü?ü?ü hakk?nda yeni bir ara?t?rma daha yap?ld?. IDC taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya göre 2014 sonunda sene boyunca yap?lm?? olan bilgisayar sevkiyat? geçen seneye göre yüzde 6 azalacak.

Tüketiciler ak?ll? telefon ve tablet gibi ak?ll? cihazlar? adeta kucaklarken bilgisayarlar her y?l yüzde 10’lara varan seviyelerde daha az tedari?i sa?lanan ve daha az sat?lan bir teknoloji segmenti olma özelli?ini koruyor. 315 milyon 100 bin olan bilgisayar sevkiyat? 2014’te 296 milyon 300 bin adete gerilerken IDC’ye göre bu say? 2018 y?l?nda 287 milyon 300 bine kadar gerileyecek.

Ak?ll? cihazlar bilgisayar?n yerini almaya devam ediyor

Ak?ll? cihazlar?n 2 milyar adetlik y?ll?k sevkiyat say?s?na ula?mas?na ramak kal?rken bilgisayarlar?n önümüzdeki birkaç y?l içinde 250 milyon adetlere kadar dü?ecek olmas? dü?ündürücü. Özellikle kurumsal taleplerin d???nda ev tipi kullan?c?lar?n bilgisayar kullanmak yerine tablet kullan?m? daha da önemseyecekleri önümüzdeki sürece dair kuvvetli beklentiler aras?nda. Son olarak bilgisayar sat?n ald?ktan sonra onu yenileme e?ilimi de yerini, daha uzun aral?klara b?rak?yor.


0 Yorumlar