apple_microsoft

Geçti?imiz iki gün önce düzenlenen etkinli?inde iki yeni i?letim sistemini tan?tan Apple, tüm dünyan?n ilgisini bir anda üstüne çekmeyi ba?arm??t?. iOS 8’i yay?mlayan ve bunun yan? s?ra OS X 10.10’u da tan?tan Apple, OS için Microsoft ile bir ortakl??a gitti. Daha önce Siri’de arama yaparken Bing altyap?s?n? kullanan Apple, OS’un Spotlight aramas?nda da Bing kullanaca??n? aç?klad?. Bu hamle beklentilerin d???nda kal?yordu.

Rakipler bir arada
Ki?isel bilgisayarlardan mobil cihazlara birçok alanda birbirlerine rakip olan Apple ve Microsoft’un bu alanda ortakl??a gitmi? olmas? da ilginç bir detay olarak dikkat çekti. Her ne kadar iOS’un sesli ki?isel asistan? Siri, aramalarda Bing altyap?s?n? kullansa da OS X için böyle bir hamle beklentiler aras?nda de?ildi.

Aramalar Bing’e teslim

Geekwire sitesinin bu y?l?n ba?lar?nda ortaya att??? iddia, OS X 10.10 geli?tirici betas?n?n yay?nlanmas?ndan sonra Microsoft taraf?ndan da do?ruland?. Yeni i?letim sisteminin final sürümünde de Spotlight aramas? Bing altyap?s?n? kullanacak ve i?letim sisteminin varsay?lan arama Bing motoru olacak.

MS ile s?cak rüzgarlar

Apple’?n bu hamlesinin alt?nda ise Google ile Anroid yüzünden bozulan ili?kilerin ve Microsoft’un CEO de?i?ikli?inin yatt??? söyleniyor. Hat?rlanaca?? gibi, Satya Nadella’n?n MS CEO’lu?una gelmesinden sonra uzun süre beklenen iPad için Office uygulamas? yay?nlanm?? ve her iki ?irket aras?nda s?cak rüzgarlar esmi?ti. Bakal?m önümzdeki dönemde eski rakipler ortakl?klar? art?racak m??


0 Yorumlar