src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/ps4-300×168.jpg” alt=”” title=”ps4″ width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-2017″ />

Dünyada bilgisayardan sonra en çok oyun oynanan konsol olan PlayStation, Sony taraf?ndan üretiliyor ve henüz onu ala?a?? etmeyi ba?arabilecek bir sistem geli?tirilmedi. Son dönemde XBOX’?n de?eri oldukça artsa da hala bir PS3 etmedi?ini biliyoruz. Ayr?ca konu?ulanlar aras?nda yak?n bir tarihte XBOX 720’nin bizle bulu?turulaca?? da var.

?nternette ç?kan haberlere göre 2014 gelmeden önce Sony bizlere PlayStation 4’ü de sunacak. Bundan önceki sürümlerinde ba?? hep chip sistemi ve korsan oyunlarla derde giren firma bu sefer çok daha s?k? önlem almay? planl?yor. Dola?an haberlere göre bu sürümde Sony oyunlar? sadece bir konsola göre üretecek. Böylelikle bir oyunun ba?ka bir makinede çal??mas? engellenecek.


0 Yorumlar