PlayStation 4 geçti?imiz haftalarda New Yorkt’ta düzenlenen bir etkinlik ile bizlere tan?t?lm??t?. Yeni konsolun tasar?m? bizlere gösterilmezken teknik özelliklerinden ço?unu ö?renmeyi ba?arm??t?k. ?lk tan?t?mda birkaç oyun da bizlere sunuldu. O oyunlarda dikkatimizi çekmese de art?k yeni nesil konsollarda Enlighten teknolojisiyle birlikte daha canl? renkler ve ???kland?rmalar kullan?laca?? aç?kland?. Sony taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre Enlighten ile yürütülen çal??malar sonucunda yeni nesil PS oyunlar? daha iyi bir ???kland?rma sistemine sahip olacak.

Gelen haberlere göre bu yeni teknoloji 26 Mart’ta düzenlenecek olan Game Developers Conference 2013’te bizlere tan?t?lacak. Ayr?ca yeni teknoloji için bir tan?t?m videosu da haz?rland?. Videoya bakt???m?zda eski ile yeni oyunlar?n aras?nda nas?l bir fark oldu?unu oldukça rahat görebiliyoruz. ?imdilik büyük bir oyun üzerinde görmedi?imiz için belki pek çekici gelmiyor ama bir God of War ya da Diablo 3’te çok daha iyi bir izlenim b?rakacakt?r. Sözleri daha fazla uzatmay?p sizleri Playstation 4 Enlighten teknolojisi için haz?rlanan tan?t?m videosu ile ba? ba?a b?rakal?m, iyi seyirler.


0 Yorumlar