playstation 4

Geçti?imiz cuma günü Türkiye’de de sat??a sunulan Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 4 sat?? de?erlerini mükemmel seviyede tutmaya devam ediyor. ?lk ç?kt??? gün hem Amerika’da hem de Türkiye’de stoklar? bitirmi? olan PlayStation 4’ün üretim h?z?n?n ?u anda yeterli olmad??? belirtiliyor. Sony taraf?ndan yap?lan aç?klamada Türkiye’de Teknosa’ya 1000 tane PS verildi?i belirtilmi?ti, yine farkl? firmalara da birçok PS verildi. Ancak ?u anda oyuncular yeni konsollar?n gelmesini bekliyorlar.

Sony Türkiye, PlayStation 4’ün ülkemizde ç?k?? tarihini aç?klad???ndan beri stoklar en çok tart???lan konu olmu?tu. 1000 adet geldi?i söylentisi ortaya ç?karken PlayStation Ürün Müdürü Mustafa Yi?it, bu say?dan daha fazla geldi?ini, hatta sadece Teknosa’ya 1000 adet verildi?ini, daha di?er marketlere de bolca ürün verildi?ini aç?klam??t?.

Sonuç olarak kaç tane gelmi? olursa olsun stoklar bitti. Yeni stoklar Ocak ay?n?n ortas? civar?nda gelecek. Her ne kadar PlayStation 4 hayali kuranlar üzgün ve k?zg?n olsa da SDN olarak biraz piyasa ara?t?rmas? yapt?k ve dünyada durumun nas?l oldu?unu masaya yat?rd?k.

Dünyada da stoklar bitti

PlayStation 4, 15 Kas?m’da önce Kuzey Amerika’da sat??a ç?kt? ve ilk günlerde stoklar? bitirdi. Ard?ndna ertesi hafta, Amerika’ya stok açmak yerine s?n?rl? sto?un bir k?sm?n? 22 Kas?m’da Avrupa’da piyasaya ç?kard?. Avrupa’da baz? ülkelerde b?rak?n ilk günü, daha ön sipari?lerle stoklar bitmi?ti. Özellikle tan?d?klar?m?zdan ö?rendiklerimize göre Almanya’n?n küçük kentlerinde sadece ön sipari?lerle büyük ma?azalarda stoklar bitti, ön sipari? vermeyenlere ürün verilmedi.

?nternet taraf?nda da ayn? durum söz konusu. Amazon’un Almanya, ?ngiltere ve Amerika sayfalar?nda stoklar bitmi? durumda. Baz? paketler inan?lmaz fazla fiyatlarla karaborsadan sat?lsa da normal fiyat?na bulmak imkans?z. Çok nadiren stoklar aç?lsa da Avrupa için Aral?k ay?n?n sonlar?na do?ru stoklar?n gelmesi bekleniyor. Fakat yeniden ön sipari? verenlerin stoklar? bitirdi?i, tüm Avrupa’n?n bizim gibi Ocak ay?n? bekledi?i konu?uluyor.

Türkiye olarak Ocak ay?n? bekliyoruz ancak gelecek stok hepimize yetecek mi? Bize sorarsan?z benzer bir durum yine ya?anacak. Çünkü tek bekleyen ülke de?iliz. 13 Aral?k’ta bizimle birlikte 16 ülkede daha sat??a ç?kt? ve stoklar bitti. Amerika ile Avrupa’da biten stoklar?n yenilenmemesinin bir nedeni de 16 ülkeye stok yeti?tirilecek olmas?yd?. ?imdi ise Amerika, Avrupa ve üçüncü dönemde ç?kan di?er ülkeler Aral?k sonu, Ocak ortas? döneminde yeni stok bekliyor. Fabrikalar har?l har?l PS4 üretse de yine s?n?rl? stok gelece?ini dü?ünüyoruz.

Sat??lar ne alemde?

Sony, 2 haftada 2.1 milyon konsol satt???n? aç?klam??t?. Bu say?n?n 16 ülkede piyasaya ç?kmas?yla artt???n? söyleyebiliriz. Tabii di?er ülkelere de bizim gibi 3-5 bin ürün geldiyse pek artm?? olamaz. Say?n?n milyon seviyelerine göre bu kadar az gelmi? olmas?, ikinci parti için umudu yükseltiyor. Çünkü talep Amerika’da ortalama 1 milyon seviyesindeyken ülkemizde 10-20 bin aras?nda. Bu da talebi kar??layacak ürünün gelebilece?ini gösteriyor.

Ancak ?unu da belirtmek gerek. Ayn? ?ekilde 2 hafta 2 milyon sat?? adedi yakalayan Xbox One, Amerika ve Avrupa’da stok sorunu ya?asa da PS4’e göre çok daha kolay bulunuyor. Son 1 haftada Amazon’da PS4 hiç stoklara gelmezken Xbox One 2-3 farkl? dönemde stoklara geldi. Avrupa’da da bulmak mümkün. Sat?? adedinin ayn? gitti?ini dü?ünürsek Microsoft’un biraz daha fazla konsol üretti?ini söyleyebiliriz.

Not: PS4’ün daha kendi vatan? Japonya’da piyasaya ç?kmad???n? belirtelim. Ç?kt?ktan sonra sat?? adedi h?zla yükselece?i gibi stoklar da h?zla eriyecektir.


0 Yorumlar