ps_vita

Yeni nesil konsollar?n sat??a sunulmas?yla birlikte geli?tirici firmalar sadece yeni ürünlerinde de?il, eski ürünlerinde de sat?? art??? ya?ad?. Portable oyun konsolu olan PlayStation Vita sat??lar? da PS4’ün sat??a sunulmas?n?n ard?ndan yükseldi; oyun piyasas? canland?.

Sony, PS Vita sat??lar?n? artt?rmak için yeni ?eyler deneme karar? alm?? ve yeni nesil konsolu PlayStation 4’le, PS Vita’n?n birlikte kullan?labilece?ini aç?klam??t?.

PlayStation 4 oyunlar?n?, televizyona (ya da monitöre) ihtiyaç duymadan PS Vita’n?n ekran?ndan oynamam?za imkan veren bu sistem (remote play), oyuncular?n da bir hayli ho?una gitmi? ve PS Vita sat??lar?nda olumlu bir ivme yakalanm??t?.

Vita sat??lar? artt?

Konu hakk?nda konu?an Sony yetkilisi John Koller, geçti?imiz gün yabanc? bir mecraya yapt??? aç?klama da ufak bir itirafta bulundu. Koller, son dönemdeki PS Vita sat??lar?ndaki art???n arkas?nda PlayStation 4’le birlikte kullan?lmas?na imkan veren remote play özelli?inin bulundu?unu söyleyerek, bu özelli?in oyuncular taraf?ndan bir hayli talep gördü?ünü belirtti. Zaten, son dönemde PlayStation Vita için ç?kan oyunlara ve oyun say?s?na bakt???m?zda, Sony’nin de art?k Vita’y? bir el konsolundan ziyade, PlayStation 4 için piyasaya sürülmü? bir kontrolcü olarak gördü?ünü söylemek mümkün.


0 Yorumlar