ps4_xbox_one

Biz 2014’e giri? yapmadan iki yeni nesil oyun konsolu bizlerle bulu?turulacak. Biri Sony taraf?ndan geli?tirilen PlayStation 4 olacakken di?eri de Microsoft’un çok iyi özelliklerle sundu?u Xbox One. Herkes Microsoft’un yeni konsolunun ismini Xbox 720 olarak beklerken bu isimle ç?km?? olmas? ilk ?a?k?nl?k ya?atan olayd?, ancak beklenenden daha iyi teknik özelliklere sahip olmas? Xbox One’?n ?a??rtan di?er taraflar?ndan biri. Anlayabiliyoruz, ayn? anda sat??a sunulacak bu iki konsolun aras?nda seçim yapmak gerçekten çok zor. Ama biz sizler için iki oyun konsolunu kar??la?t?rd?k ve görsellerle sizlere sunduk. Çok az bir teknik bilgiye bile sahip olsan?z a?a??daki görsele bakarak hangi oyun konsolunu tercih etmeniz gerekti?ini görebilirsiniz. Tabi özellikle bekledi?iniz bir oyun varsa ve sadece bunlardan birinde ç?k?? yapacaksa o da önemli. ?ki oyun konsolunda da çok iyi özellikler yer al?yor. Özellikle yak?nda say?lar? oldukça artacak olan Smart TV’ler ile konsollar?n kullan?m?n?n artaca?? da kesin. Biz ?imdilik sizlere PS4 ve Xbox One kar??la?t?rmas? adl? görselimizi sunal?m. ??te PS4 – Xbox One kar??la?t?rmas?

ps4_xbox_one_karsilastirma


0 Yorumlar