fotograf_makinesi

Android i?letim sisteminin foto?raf makinelerinde de kullan?lmaya ba?lanmas?n?n ard?ndan sadece foto?raf makinelerine özel uygulamalar da geli?tirilmeye ba?lan?yor. Bu konuda ilk ata?? tabi ki Samsung gerçekle?tiriyor. Nikon gibi foto?raf makinelerinin de Android kulland???n? biliyoruz, ancak onlardan ?u ana kadar kendi ?irketleri d???nda bir uygulamaya izin verdiklerini görmedik. Android’in en büyük destekçisi olan Samsung ise yeni foto?raf makinelerinin bir k?sm?n? aç?k kaynak kodlu üretece?ini dile getirdi.

?u anda halihaz?rda sat??ta bulunan Samsung NX300 ve NX2000 modelli foto?raf makinelerinin kaynak kodlar? yay?mland?. Di?er birçok cihazdan sonra foto?raf makineleri de bu alana eklenmi? oldu, Samsung da bir ilki gerçekle?tirdi. Bunla birlikte uygulama geli?tiricileri için de yeni bir alan aç?lm?? oldu. Art?k foto?raf makinesi uygulamalar? geli?tirilebilecek. Zaten telefonlarda oldukça geli?mi? olan bu foto?raf teknolojisi foto?raf makineleriyle çok daha farkl? bir kavram alabilir. A?a??da vermi? oldu?umuz linkten siz de ismini verdi?imiz foto?raf makinelerinin kaynak kodlar?n? bilgisayar?n?za indirebilirsiniz. Bakal?m di?er foto?raf makinesi geli?tiricileri de kaynak kodlar? yay?mlayacak m??

Foto?raf makinesi uygulamalar? kaynak kodu


0 Yorumlar