Dünyan?n en büyük güvenlik yaz?l?m? geli?tiricilerinden olan ESET, Türk kullan?c?lar?n ?ifre de?i?tirme istatistiklerini yay?mlad?. ESET Türkiye’den gelen bilgilere göre Türkiye’deki internet kullan?c?lar?n?n yüzde 38’i ?ifrelerini ayl?k olarak de?i?tirirken yüzde 30’u hiç ellemiyor bile. Durum bizim için ?u anda di?er ülkelere oranla oldukça iyi gözükürken Amerika’n?n durumu daha kötü. Ara?t?rmalara göre Amerikan kullan?c?lar?n yüzde 46’s? ?ifrelerini y?lda sadece bir kere de?i?tiriyor. Tabi yine Amerika’dan kötü durumda olan ülkeler de varl?klar?n? koruyor.

Facebook Eset Türkiye’de yap?lan ankete yakla??k bin kullan?c? kat?ld? ve sonuçlarda yüzde 18’in ?ifresini alt? ayda bir de?i?tirdi?i, yüzde 14’ün y?lda bir de?i?tirdi?i ve yüzde 38’in ayda bir de?i?tirdi?i ortaya ç?kt?. Geri kalan k?s?m ise ?ifrelerini hiç de?i?tirmiyor. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan ESET Türkiye Genel Müdür Yard?mc?s? Alev Akkoyunlu, kullan?c?lar?n ?ifrelerini alt? ayda bir de?i?tirmesinin yeterli oldu?unu, bunun bir al??kanl?k haline getirilmesi gerekti?ini ve ?ifre k?rma yöntemlerinin günümüzde oldukça geli?ti?i için büyük unsur te?kil etti?ini dile getirdi. ??te ülkemizin ?ifre istatistikleri.


0 Yorumlar