htc_akilli_saat

Geride b?rakt???m?z sene ak?ll? saatlerine geli?imi bak?m?ndan fazlas?yla bir sene olarak hat?ralarda kalacak. Birçok firma bu dönem içerisinde yeni ak?ll? saatlerini sat??a sunarken, henüz sat?lm?yor olan ancak tan?t?lm?? ak?ll? saatler de var. Birçok firma bu sektöre giri? yapt?, ancak büyük isimlerden birisi halen bir ad?m atm?? de?il, ya da aç?klamad?: HTC. MWC 2015’te HTC taraf?ndan tan?t?lan tek model One M9 Hime olmayabilir; HTC’den bir ak?ll? saat bekleniyor.

2015 Ak?ll? Saat y?l? olacak
Ancak Apple’?n pazara bu y?l kat?lacak olmas?, Samsung’un yuvarlak tasar?ml? ak?ll? saatini bu y?l duyurmas? ve di?er üreticilerin yeni ak?ll? saatlerini duyurmas? gibi nedenler, 2015 y?l?n?n ak?ll? saat y?l? olaca??n? gösteriyordu. Giyilebilir teknoloji merakl?lar? bugüne kadar ço?unlukla Apple Watch’?, Samsung’un yuvarlak tasar?ml? ak?ll? saatini ve LG G Watch R2 gibi modelleri merak ederken, ?imdi de HTC taraf?ndan ak?ll? saat iddialar? geldi.

MWC 2015’te tan?t?labilir

Bloomber taraf?ndan payla??lan rapora göre HTC, MWC 2015 kapsam?nda gerçekle?tirece?i etkinlikte One M9 Hima ile birlikte ak?ll? saat duyurusu da gerçekle?tirecek. HTC’nin 1 Mart tarihinde gerçekle?tirece?i etkinlikte, Android Wear ile çal??an ve yuvarlak tasar?ml? bir ak?ll? saat duyurmas? bekleniyor. Ayr?ca HTC’nin 2014 y?l?nda ak?ll? saat üretimine haz?r olmad?klar? yönündeki aç?klama da, HTC’nin bu y?l ak?ll? saat pazar?na kat?lmas? ihtimalini güçlendiriyor. Bakal?m HTC, One M9 Hima ile birlikte ba?ka ne gibi yeni ürünler tan?tacak?


0 Yorumlar