linux

Bildi?iniz gibi biz de ba?ka kaynaklardan ald???m?z komut bilgileri ile sizleri Linux komutlar? hakk?nda derslerle bulu?turuyoruz. ?lk Linux Komutlar? dersimizi 2 hafta önce detayl? bir ?ekilde vermi?tik. ?imdi daha üst komutlara göz at?yoruz. Tabi ki Linuxtaki komutlar bizim verdiklerimizle s?n?rl? de?il ama sa?lam bir altyap? olu?turmak istiyorsan?z i?inize yarayacakt?r.

Genel olarak, en çok kullan?lan komutlara yönelece?iz. Bu yaz?y? yazarken, üniversiteler ve di?er Linux Topluluklar?’n?n kaynaklar?ndan da faydaland?k.


uname -m

Bilgisayar?n?z?n mimarisi hakk?nda bilgi veren komuttur. Arch Linux da??t?m?nda bu komut “architecture” olarak geçer.

bzip2 [dosya]

Dosya s?k??t?rmas? için kullan?lan komuttur. Burrows-Wheeler korumas? ile dosyalar?m?z? s?k??t?r?r?z. Burrows-Wheeler korumas? ile s?k??t?r?lan dosyalar? açmak için “bunzip2” komutu kullan?l?r.
df
Bilgisayar?n?zda bulunan diskler hakk?nda bilgi verir. Benzer bir bilgiyi “fdisk -l” komutu ile de görebiliriz.
diff
En sevdi?im komutlardan biridir. Kullan?m? “diff [dosyax] [dosyay]” bu iki dosyay? kar??la?t?r?p farkl? sat?rlar? size verir. Özellikle yaz?l?mc?lar?n s?kça kulland??? komutlardand?r. E?er 3 dosya aras?ndaki farkl? sat?rlar? belirlemek istiyorsan?z “diff3 [dosyax] [dosyay] [dosyaz]” olarak komut vermeniz yeterli olacakt?r.

w

O anda sistemde kim aktif ve ne yap?yor, bunu listeler.

whereis komut

Biraz ?ngilizce bilginiz varsa çözmü?sünüzdür zaten. Kabaca, “bu komut nerden geliyor?”, sorusuna cevap veren komuttur.

sort [dosya]

Belirtilen dosyadaki sat?rlar? alfabetik olarak s?raya dizer ve bize ç?kt?s?n? o ?ekilde verir.

Sleep [süre] [süre_tipi]

Asl?nda ba?lang?ç seviyesinde bir komut fakat gene de yer verelim. Öncelikle komut, bilgisayar?n?z? aç?kken uyku moduna geçirir. Süre tipi olarak “s, m, h, d” olarak girdiler yapabiliyorsunuz. S: saniye, m: dakika, h: saat, d: gün. Örne?in, “sleep 15h” yazd???m takdirde bilgisayar?m 15 saatli?ine uykuya geçecektir.

quota

Kullan?c?lar?n disk kullan?m? hakk?nda bilgi verir. Genel olarak sunucu tabanlar?nda i?e yarayan bir komuttur.

mtools

MS-DOS komut sistemine al??m??san?z, bu komut size Linux alt?nda kullanabilece?iniz MS-DOS komutlar?n?n ç?kt?s?n? verir.

touch

Bir dosya olu?turur. Kullan?m? “touch B/ben.txt” “B” adl? bir klasörün içinde “ben.txt” adl? bir dosya olu?turduk.

cp

Dosya kopyalamay? sa?layan komuttur. Kullan?m? ?u ?ekildedir “cp B/ben.txt /home/sdn/” B klasöründen ben.txt adl? dosyay? /home/sdn klasörüne kopyalad?k. E?er ismini de?i?tirmek istiyorsak, “cp B/ben.txt benx.txt /home/sdn” ?eklinde de dosyam?z? ismini “benx.txt” yaparak /home/sdn dizinine kopyalayabiliriz. Bir de buna ek olarak “mv” komutu bulunmaktad?r. Kullan?m tarz? ayn?d?r, sadece biri kopyalarken öbürü ta??ma i?lemi yapar. Önemli bir not da dü?elim, bu komutlar sadece dosya kopyalar, klasörleri kopyalayamaz.

&&

Asl?nda bir komut de?il fakat kullan?m aç?s?ndan i?e yar?yor. S?rayla vermeniz gereken komutlar? tek sat?rda vererek bilgisayara o i?lemi s?rayla yapt?rabilirsiniz. Örne?in Debian tabanl? bilgisayar?mda yaz?l?mlar?m? yükseltmek istedi?im zaman önce “sudo apt-get update” komutu vermeli, bilgisayar?m bu i?lemi tamamlad?ktan sonra “sudo apt-get upgrade” komutunu vermeliydim. Bunu daha pratik yapmak için “sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade” komutunu verdi?imde tek sat?rda bu i?lemi yapm?? oluruz.


0 Yorumlar