src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/face.jpg” alt=”” title=”face” width=”604″ height=”272″ class=”alignnone size-full wp-image-23″ />

750 milyon kullan?c?s? ile sosyal a? sektöründe giderek büyümeye devam eden Facebook, hem en fazla trafi?e sahip hem de en çok ziyaret edilen tek sosyal a?.

Ancak Facebook sadece bu özellikleri ile ön plana ç?km?yor. Facebook, ayn? zamanda di?er sosyal a?alara oranla en h?zl? aç?lan site.

Smartbear Softwear adl? ?irket taraf?ndan yap?lan sosyal a?lar?n aç?l?? h?zlar?nda ki sonuçlarda en h?zl? sitenin Facebook oldu?u görüldü. Yay?nlanan rapora göre Facebook ?u an için siteye giri? yapan kullan?c?lar? için 0.73 saniyede kar??l?k veriyor. Ayr?ca ünlü sosyal a??n h?zl? aç?lma alan?nda rakiplerine fark att??? da aç?kça ortaya ç?k?yor.


0 Yorumlar