src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/sosyal_medya.jpg” alt=”” title=”sosyal_medya” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2551″ />

Sosyal medya ilk olarak genç nesil taraf?ndan benimsense de i? kurnazlar? yak?n zamanda bu alan?n ne kadar önemli oldu?unun fark?na vard?. Birçok firma bu yönde kuruldu ve büyük firmalara ajansl?k yap?p sosyal içeriklerini yönetiyorlar. Özellikle Facebook ve Twitter’? kullanarak ula?t??? çevreyi çok daha fazla art?rmay? hedefleyen büyük firmalar bu gibi ajanslarla çal???rken yeni i? alanlar?n?n aç?lmas? hem genç yetenekleri ortaya ç?kar?yor hem de ülkemizdeki i? istihdam?n? art?r?yor.

Yurt d???nda sosyal medya yönetiminin ve ajansc?l???n dersleri verilse de ülkemiz henüz o konuma gelmi? de?il, sadece tecrübeli ki?iler kendilerini bu i?e atabiliyor. Her gün yüz binlerce yeni internet sitesi aç?l?yor ve yeni firmalar ajanslarla yeni anla?malar imzal?yor. Online oyun dünyas? da gelece?in mesleklerinden biri olarak görülüyor. ?u anda milyar dolarlarca bir piyasaya sahip olan oyun dünyas? da ülkemizde yava? yava? geli?mekte. Son y?llarda Türk yap?mc?lardan baz? küçük çapl? oyuncular?n ç?kmas? ve yabanc? firmalar?n sunucular?n? Türkiye’ye ta??malar? bunun bir örne?i olarak gösterilebilir. Konu hakk?nda aç?klamada bulunan Zeynep Ku?at, son 2-3 y?lda ?irketlerin kendilerine oldukça ilgi gösterdiklerini dile getirdi.


0 Yorumlar