Ana sayfa » Etiket arşivi » Sosyal medya

\ \

Mobil, sosyal medyayı ele geçirdi

Mobil sektörün PC sektörünü çok kk?sa bir süre içerisinde ele geçirece?ini yakla??k iki senedir sizlere aç?kl?yoruz ve sonunda iddia etti?imiz ?ey tam anlam?yla yerine geldi diyebiliriz. Ak?ll? telefonlar?n ve tabletlerin sat??lar?n?n ba??n? al?p gitmesiyle birlikte bundan nasibini sosyal medya da ald?. ComScore yeni bir istatistik haz?rlad? ve internetin hangi alanlarda ve hangi cihazlarda hangi oranlarda […]

Sosyal medya hayatı değiştiriyor

Sosyal medya ilk olarak genç nesil taraf?ndan benimsense de i? kurnazlar? yak?n zamanda bu alan?n ne kadar önemli oldu?unun fark?na vard?. Birçok firma bu yönde kuruldu ve büyük firmalara ajansl?k yap?p sosyal içeriklerini yönetiyorlar. Özellikle Facebook ve Twitter’? kullanarak ula?t??? çevreyi çok daha fazla art?rmay? hedefleyen büyük firmalar bu gibi ajanslarla çal???rken yeni i? alanlar?n?n […]