src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/winamp.jpg” alt=”winamp” width=”600″ height=”265″ class=”alignnone size-full wp-image-4551″ />

E?er bilgisayar kullan?m? konusunda pek de eski bir geçmi?iniz yoksa Winamp’? bile bilmeme ihtimaliniz oluyor, ancak baz? yeni ba?layanlar?n da biliyor olmas? gerek. Her neyse. Bundan on sene önce dünyan?n en çok indirilen ve kullan?lan yaz?l?m?, müzikçalar? olan Winamp resmi olarak kapanaca??n? aç?klad?. Önümüzdeki ay tamamen indirimi kesilecek ve deste?i de kalkacak olan uygulamayla art?k müzik dinleyemeyece?iz. Tabi öncesinden setup dosyas?n? yedeklemenizi kesinlikle öneriyoruz, zira ben bile bu yaz?y? yazarken Winamp’tan müzik dinlemekteyim.

Büyük ç?k?? yakalayan ve bir anda en önemli medya oynat?c? yaz?l?m? haline gelen Winamp, 2002 y?l?nda yap?mc?s? Nullsoft’un AOL’a sat?lmas?yla i? gücünü art?rm?? ve piyasada daha aktif bir rol oynam??t?. Windows’un yan? s?ra Mac ve Android sürümleri de bulunan Winamp’?n neden bitirilece?i ile ilgili ise henüz resmi bir aç?klama yap?lmad?.

15 y?ll?k yaz?l?m tarihe kar??madan önce son kez sitesine girmek ve yaz?l?m? indirmek istiyorsan?z acele etmenizde yarar var. Aral?k ay?n?n ortas?nda ya da sonlar?na do?ru Winamp’?n sitesi kapat?larak uygulama indirilemez hale gelecek. Winamp’?n bitmesine neden olarak iTunes gibi kompakt yaz?l?mlar ve internetten müzik dinlemenin her geçen y?l giderek artmas? gösteriliyor.


0 Yorumlar