src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/twittere_countries.jpg” alt=”twittere_countries” width=”450″ height=”321″ class=”alignnone size-full wp-image-4548″ />

Sosyal medya siteleri aras?nda en çok kullan?lanlardan biri olan Twitter’dan yeni istatistikler geldi. PeerReach taraf?ndan yap?lan ara?t?rmayla birlikte Twitter’? en çok kullanan ülkelerin bir listesi haz?rland?. Yukar?dan da görebilecek oldu?unuz tabloda Twitter’?n kullan?m de?erleri belirtiliyor. Sitenin aktif kullan?c?lar?n?n neredeyse yar?s? sadece ABD, Japonya, Endonezya, ?ngiltere ve Brezilya gibi be? ülkeden olu?urken biz de fazla kullan?yoruz gibi bir belirti var orada. Türkiye’nin yüzde 3’lük bir pay? bulunmakta.

En az?ndan ayda bir tweet atan “aktif” kullan?c?lar?n baz al?nd??? ara?t?rmaya göre, aktif kullan?c?lar?n en fazla bulundu?u 13 ülke aras?nda ABD yüzde 24,3 pay?yla aç?k ara farkla lider konumda yer al?yor. Onu takip eden Japonya yüzde 9,3’lük paya sahipken, Endonezya Twitter’?n tüm aktif kullan?c?lar?n?n yüzde 6,5’ine sahip.

Listede 8. s?rada ise Türkiye var. Ekim 2013 itibar?yla verilen sonuçlarda Twitter’a her ay en az bir kez giri? yapan kullan?c?lar?n yüzde 3’ü Türkiye’den geliyor. En çok paya sahip 13 ülkenin ard?nda kalan tüm ülkelerin toplam? ise, aktif kullan?c?lar?n ancak yüzde 26’s?n? olu?turuyor.


0 Yorumlar