src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/Surface-Pro-2.jpg” alt=”Surface Pro 2″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4982″ />

Özellikle tasar?m?, sonra da üstün teknik özellikleriyle ilk ç?kt??? dönemde kullan?c?lar?n ilgisini fazlas?yla çeken, ard?ndan sat?? de?erlerinde dü?ü? ya?ayan ancak buna ra?men halen en çok sat?lan tablet serilerinden olan Microsoft Surface Pro 2’den gelmekte olan ?ikayetlerde de art?? var. Tabletlere gelen son güncellemenin ard?ndan pilin çok daha çabuk tükenmeye ba?lad??? ve ayn? zamanda uykudan uyanma durumunda da ortaya problemlerin ç?kt??? belirtiliyor.

Microsoft’un yeni tableti Surface Pro 2 hakk?nda kullan?c?lar?n ?ikayetleri giderek yo?unla??yor. ?irketin son güncellemesinden sonra tabletin uykudan uyan?rken sorun ç?kard??? ve pilinin de büyük bir h?zla tükendi?i ?ikayetleriyle çok say?da kullan?c? forumlarda dert yanmaya ba?lad?.

Bu adreste bulabilece?iniz tart??mada Surface Pro 2 kullan?c?lar?, sorunu çözmek için uykuya dalma özelli?ini iptal ederek sorunu ?imdilik çözebildiklerini anlat?yorlar. Ancak elbette, uykuya dalma yetene?i olmayan bir mobil cihaz?n kullan?labilirli?i pek de yüksek olmuyor.

Microsoft yöneticileri ise sorunu çözmek için çal??t?klar?n? ve yeni bir yama yay?nlayacaklar?n? duyurdular ama ?imdilik Surface Pro 2 kullan?c?lar?, tabletlerini uyutmadan kullanmak zorundalar…


0 Yorumlar