Son yüzy?l?n en gergin dönemlerini geçiren, muhalifler ile devlet aras?nda çat??malar süren Suriye’de internet eri?imi tamamen kesildi. Uluslararas? interneti denetleyen bir firma taraf?ndan aç?klanan istatistiklere göre Suriye’deki hiçbir internet sa?lay?c? IP’ye eri?im sa?lanam?yor. Bu da orada internet olmad???n? gösterir.

Suriye s?n?r?nda bulunan Türk ve Irakl? ki?iler de Suriye’de interneti kesildi?ini do?rulad?. Ayr?ca Milliyet’ten de bu durum hakk?nda bir aç?klama geldi. Yaz?lan habere göre ülke genelindeki internet kesintisinin sebebi ülkenin ba?kenti ?am’da meydana gelen çat??malar. ?nternetin kesilmesiyle uydu telefonuyla ileti?im sa?layan özel birimlerin de ileti?iminin koptu?unu bildi?imize göre Suriye’yi daha uzu ve kötü günler bekledi?ini söyleyebiliriz.


0 Yorumlar